Bibliografie

Vanaf de jaren '80 geeft Uitgeverij Kok te Kampen Miskottes werk uit onder de titel Verzameld Werk. Hiervan zijn tot op heden 13 delen verschenen. Miskottes werk is tevens in verschillend talen vertaald. Het oeuvre van Miskotte is zo veelomvattend, dat de onderstaande bibliografie verre van volledig is:

Als een die dient... Volledige uitgave van het "Gemeenteblaadje Cortgene" 27 oktober 1923-4 oktober 1925. Baarn: Ten Have, 1976 (tweede druk in 1982).

Het lyrische werk van mevrouw Roland Holst (1925).

De verborgene. Amsterdam: Holland, 1929 (nadere uitwerking van de meditatie-serie 'Waarom?').

Geloof bij de gratie Gods. Amsterdam: Holland, 1930 (oorspronkelijk radiopreek op 16 maart 1930 voor de NCRV).

Uitkomst: zeven jeugdpreeken. Amsterdam: Holland, 1932.

Het wezen der Joodsche religie: vergelijkende studie over de voornaamste structuren der Joodsche godsdienstfilosofie van dezen tijd. Amsterdam: Paris, 1932 (tevens in: Verzameld Werk 6. Kampen: Kok, 1982).

Korte nabetrachting over de Afscheiding van 1834. Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Holland, 1934.

Antwoord uit het onweder: Een verhandeling over het boek Job (1936).

De vreemde vrijspraak. Preken. Amsterdam : Uitgeversmaatschappij Holland, 1938.

Het gewone leven: in den spiegel van het boek Ruth. Amsterdam: Holland, 1939.

Edda en Thora: een vergelijking van germaansche en israelitische religie. Nijkerk: Callenbach, 1939 (tevens in: Verzameld Werk 7. Kampen: Kok, 1983).

Betere weerstand. Amsterdam: "Luntersche Kring", 1941 (illegaal geschrift).

Bijbelsch ABC. Nijkerk: Callenbach, 1941 (Amsterdam: Ten Have, 1966, tweede druk).

Het waagstuk der prediking. Den Haag: D.A. Daamen, 1941.

Messiaansch verlangen: het lyrisch werk van Henriette Roland Holst. Amsterdam: Uitgevers Maatschappij Holland, 1941 (uitgebreide versie van het werk uit 1925).

In de ruimte gezet. Overdenkingen van de zin van de zondag (1941).

Hoofdsom der historie: voordrachten over de visioenen van den apostel Johannes. Nijkerk: Callenbach, 1945.

In de gecroonde allemansgading: keur uit het verspreide werk van K.H. Miskotte. Nijkerk: Callenbach, 1946.

De blijde wetenschap. Nijkerk: Callenbach, 1947 (tevens in: Verzameld werk 11. Kampen: Kok, 1989).

Om het levende woord: Opstellen over de praktijk der exegese. Den Haag: D.A. Daamen, 1948 (Kampen: Kok, 1973, tweede druk).

De kern van de zaak: toelichting bij een proeve van hernieuwd belijden. Nijkerk: Callenbach, 1950 (tevens in: Verzameld Werk 11. Kampen: Kok, 1989).

Feest in de voorhof: sermoenen voor randbewoners (Amsterdam: 1951).

Grensgebied. Nijkerk: Callenbach, 1954 (bundel literaire opstellen van Miskotte ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, verzameld door Willie C. Snethlage).

Als de goden zwijgen: over de zin van het Oude Testament. Amsterdam: Holland, 1956 (tevens in: Verzameld Werk 8. Kampen: Kok, 1983).

Woord en wereld. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1961 (opgedragen aan prof. dr. K.H. Miskotte naar aanleiding van zijn aftreden als kerkelijk hoogleraar te Leiden op 14 december 1959).

De weg van het gebed. Den Haag: Boekencentrum, 1962 (theologische opstellen).

Geloof en kennis: theologische voordrachten. Haarlem: Uitgeversmaatschappij, 1966.

Kennis en bevinding. Haarlem: Uitgeversmaatschappij Holland, 1969 (meditatieve opstellen).

Miskende Majesteit. Nijkerk: Callenback, 1969 (12 preken, samengesteld door H. Berkhof en A. Otter).

Om de waarheid te zeggen: opstellen over het kerkelijk belijden. Kampen: Kok, 1971.

Gevulde stilte: enkele gebeden en preken. Kampen: Kok, 1974.

De weg der verwachting. Baarn: Ten Have, 1975 (Miskotte's laatste preek, gehouden op 20 december 1970 met bijdragen van enkele leerlingen).

'Karl Barth: inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisselingen' (postuum). In: Verzameld Werk 2 (Kampen: Kok, 1987).

Over het leven en werk van K.H. Miskotte:

W. Aalders, C. de Boer, A. de Reuver. Barth, Kohlbrugge, Miskotte, ontwikkeling of breuk? (Kampen: Kok, 1984).

G.G. de Kruijf. Heiden, Jood en Christen: Een studie over de theologie van K.H. Miskotte (Baarn: Ten Have, 1981).

M.J.G. van der Velden. K.H. Miskotte als prediker: een homiletisch onderzoek. ('s Gravenhage: Boekencentrum, 1984)