De Nieuwe Bijbelschool: Nieuwsbrief december 2015

logo nieuwsbrief

NIEUWBRIEF DECEMBER 2015

Beste vrienden van de Nieuwe Bijbelschool,
Aan het einde van de zomer organiseerden wij een lunch met een aantal geestverwanten, theologen en niet-theologen, om eens van gedachten te wisselen over de stand van de theologie en over wat wij juist vandaag nodig achten. En over de rol van de Nieuwe Bijbelschool: wat kunnen wij betekenen? Wij kwamen gelukkig niet tot eenduidige conclusies, maar wel werd in de ronde meerdere malen de wens geuit om elkaar vaker te spreken rondom de bijbelse teksten en de grote thema’s van theologie en kerk in de huidige tijd. Daar willen wij graag iets mee doen; vanaf januari organiseren wij eens in de zes à acht weken de Theologentafel. Het idee is: eerst een eenvoudige maaltijd in het restaurant van de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas (Claude Debussylaan 2) en daarna aldaar in gesprek over een thema dat door een van de deelnemers voorbereid is. Niet zozeer als intervisie bedoeld, maar nadrukkelijk als een inhoudelijk doordenken van de Bijbelse Theologie anno 2016. De eerste data staan al vast, dit zijn 21 januari, 31 maart, 12 mei en 30 juni 2016. Voor meer informatie en aanmelding kan men terecht bij Carmen Snijders van de Nieuwe Poort: secretariaat@denieuwepoort.org. Het is overigens tevens het begin van meer samenwerking van de Nieuwe Bijbelschool en de Nieuwe Poort.


Naast deze Theologentafel zullen wij in het nieuwe jaar beginnen met een serie colleges onder de titel Back to the Bible, voor beginnende predikanten en studenten aan de Protestantse Theologische Universiteit. De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft zich in november gebogen over het rapport ‘Waar een Woord is, is een weg’, waarin het gaat over een beweging van back to basics. Iets om het van harte mee eens te zijn, met dien verstande dat wij die basics o.i. op het spoor komen als wij ons oor te luisteren leggen bij Mozes en de Profeten. Het zou wel eens kunnen dat er juist bij de jonge generatie theologen en predikanten behoefte is aan bezinning hierop. Wie meer wil weten, kan zich melden bij Marco Visser: marcovisser64@kpnmail.nl.
 

Voor meerdere generaties theologen is oudtestamenticus Karel Deurloo een inspirerende leermeester geweest. Op 25 januari 2016 wordt hij 80 jaar. Ter ere daarvan organiseren wij in samenwerking met het Bijbels Museum op die maandag een studiemiddag onder het motto: ‘De tekst mag het zeggen!’ Sprekers zullen Rinse Reeling Brouwer, Joep Dubbink en Piet van Midden zijn. Tevens zal het nieuwe nummer van de ‘Amsterdamse Cahiers’, gewijd aan het werk van Karel Deurloo, gepresenteerd en aan hem aangeboden worden. Verder: vrolijke verhalen van Karel Eykman, muziek door Hermine Deurloo en naderhand een goed glas. De middag vindt plaats in het Bijbels Museum, Herengracht 366-368 te Amsterdam en duurt van 13:30 tot ca. 18:00 uur. Kosten bedragen 12,50 euro p.p., studenten betalen 10,- euro. Het volledige programma vindt u door hier te klikken. Opgave via: rsvp@bijbelsmuseum.nl. Heel welkom, mooi elkaar dan te zien en te spreken!

Tenslotte, om onze plannen waar te maken, hebben wij dringend uw steun nodig. Degenen die de activiteiten gestalte geven, doen dit allemaal onbezoldigd. Maar voor de organisatie van de bijeenkomsten en studiedagen, en voor het bijhouden van de website, zijn wij aangewezen op uw financiële hulp. Mogen wij op u rekenen? Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL 81 TRIO 0197708927 van de Nieuwe Bijbelschool. Bij vragen en voor meer informatie kunt u altijd een bericht sturen naar info@denieuwebijbelschool.nl.
 

Er is weer genoeg moois te doen in het nieuwe jaar. Voor nu wensen wij u van harte mooie kerstdagen toe.  

Ad van Nieuwpoort, voorzitter
Marco Visser, secretaris  

PS. Save the date: studiedag ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Frans Breukelman op 1 december 2016!  

Wilt u geen nieuwsbrieven meer  ontvangen? om u af te melden.